Monday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi)
11:15-12:00 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
05:30-06:15 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
06:15-08:00 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 

Tuesday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
05:30-06:15 PM – Boxing
06:15-07:30 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 

Wednesday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi)
11:15-12:00 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
05:30-06:15 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
06:15-08:00 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 

Thursday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
--
06:15-07:30 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 

Friday
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
--
--
 
 

Saturday
 
10:30am-11:15am – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
11:15am-01:00pm –OPEN MAT
 
 
 
 

Sunday
 
10:30am-12:00pm – Jiu-jitsu (Gi)