Monday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi) 
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
05:30-06:30 PM – Jiu-jitsu (Gi)
06:35-07:45 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 

Tuesday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi)
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
 
06:30-07:30 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 

Wednesday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi) 
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
05:30-06:30 PM – Jiu-jitsu (Gi)
06:35-07:45 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 

Thursday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
 
06:30-07:30 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 

Friday
 
 
12:00-01:15 PM - Jiu-Jitsu (Gi)
 
 
 
 

Saturday
10:30am-11:30am – Jiu-jitsu (Gi)
11:45am-12:45pm – Jiu-jitsu (Gi)
 
 
 
 
 

Sunday
 
10:30am-12:00pm – Jiu-jitsu (Gi)
 
 
 
 
 

Old Schedule

Monday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (No Gi)
11:15-12:00 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
05:45-06:30 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
06:30-08:00 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 

Tuesday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi)
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
05:45-06:30 PM – Boxing
06:30-07:30 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 

Wednesday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (Gi)
11:15-12:00 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
05:45-06:30 PM – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
06:30-08:00 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 

Thursday
07:00-08:00 AM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 
05:45-06:30 PM – Boxing
06:30-07:30 PM – Jiu-jitsu (No Gi)
 

Friday
 
12:00-01:15 PM – Jiu-jitsu & Judo (Gi)
 
05:45-06:30 PM – Fundamentals (Gi)
06:30-07:30 PM – Jiu-jitsu (Gi)
 
 

Saturday
 
10:30am-11:15am – Jiu-jitsu Fundamentals (Gi)
11:15am-01:00pm –OPEN MAT
 
 
 
 

Sunday
 
10:30am-12:00pm – Jiu-jitsu (Gi)